Stadgar

STADGAR FÖR OPERAHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Från och med den 6 september 2017Organisations nr: 804298-7409
med hemort i Stockholms stad
Bildad 1977


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Namn, Säte, Syfte
Föreningens namn är Operahögskolans studentkår. Dess säte är på Operahögskolan i Stockholm. Studentkåren har som syfte att representera och tillvarata Operahögskolans studenters intressen, samt sprida operakonsten och verka för dess fortlevnad.

2 § Beslutande organ

Studentkårens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Studentkårens högsta beslutande organ är årsmötet.


3 § Verksamhets- och räkenskapsår

Studentkårens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.


4 § Stadgetolkning

Tvist angående tolkning av stadgar avgörs av styrelsen.


5 § Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs beslut på årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster (se 14 §). Förslag till ändring i stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.


6 § Upplösning

För upplösning av studentkåren krävs beslut på̊ två av varandra följande årsmöten med minst en (1) månads mellanrum varav ett skall vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet angivna röster (se 14 §). Vid beslut av upplösning tillfaller eventuella tillgångar till liknande verksamhet som gynnar studerande inom studentkårens verksamhetsområde.

STUDENTKÅRENS MEDLEMMAR


7 § Medlemskap

Medlemskap i studentkåren erbjuds alla studenter vid Operahögskolans utbildningsprogram. Medlemsavgift ska betalas på begäran av kassören.


8 § Utträde

Medlem som vill utträda ur studentkåren, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat studentkåren. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

9 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur studentkåren av annan anledning än att denne har försummat att betala av studentkåren beslutade avgifter, motarbetat studentkårens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat studentkårens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst två (2) veckor, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som gjort att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt innehålla information om hur medlemmen kan överklaga. Beslutet skall inom tre (3) dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

10 § Medlemsrättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

• har rätt till information om studentkårens angelägenheter

• skall följa studentkårens stadgar samt beslut som fattats av studentkårsorgan

• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av studentkåren


ÅRSMÖTE, EXTRA ÅRSMÖTE och STORMÖTE


11 § Tidpunkt, kallelse

Ordinarie årsmöte ska hållas före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två (2) veckor före mötet tillställas medlemmarna via mail. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av studentkåren med annan studentkår eller annan fråga av väsentlig betydelse för studentkåren eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner. Detta skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet via mail.


12 § Rösträtt och närvaranderätt

Närvarorätt vid kår- och årsmöte äger varje vid tidpunkten studerande på Operahögskolan. Yttrande-, förslags-, nominerings- och rösträtt äger varje person vid tidpunkten som innehar medlemskap i studentkåren. Årsmötet kan utöka närvaro- och yttranderätten att gälla fler än endast medlemmarna. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet gäller som vid årsmöte. Vid mötesfrånvaro kan en skriftlig röst lämnas till valfri person i styrelsen, dock endast i fråga om röstning i en specifik fråga.


13 § Beslutsförhet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


14 § Beslut och omröstning

Alla frågor beslutas genom enkel majoritet1 förutom vid stadgeändring eller upplösning av kåren då beslut fattas med absolut majoritet2. Vid händelse av lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Val görs genom enkel majoritet. Beslut bekräftas med klubbslag. Beslut ges tillkänna genom protokoll via mail till studentkårens medlemmar.


15 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens ekonomiska berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som avses.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

11. Val av

a) val av styrelse

Ordförande

  • Vice ordförande (tillika ledamot)

  • Sekreterare (tillika ledamot)

  • Kassör (tillika ledamot)

  • Vice kassör (suppleant)

  • Två (2) till tre (3) ledamöter (varav en suppleant)

b) val av representanter till Stockholms konstnärliga högskolas styrelse, nämnder och övriga organ där studenter äger representationsrätt.

c) Val av övriga representationsposter inom studentkåren.

d) Två (2) personer till valberedning varav en sammankallande.

e) Val av firmatecknare

Samtliga poster väljs för en tid på ett år.

12. Övriga uppkomna frågor av årsmöteskaraktär.


16 § Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas i de fall styrelsen eller fler än en femtedel av medlemmarna kräver det. Sådan begäran skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom två (2) veckor utlysa sådant möte att hållas inom två (2) månader från erhållen begäran. Kallelsen skall utlysas via mail till samtliga medlemmar. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

Misslyckas styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort begäran vidta åtgärder för att genomföra den.

17 § Stormöte

Styrelsen kan på eget initiativ, eller på begäran av enskild medlem, sammankalla till ett stormöte för samtliga medlemmar, om styrelsen bedömer det nödvändigt. Stormötet är endast informativt; det äger ingen beslutsrätt angående studentkårens verksamhet.VALBEREDNINGEN


18 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tvlpvarav en spulleant)g ska annonseras påmtliga medlemmar. as styrelser, nämnder och övriga organ där studenter äger representatiå ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen förslag ska senast annonseras på årsmötet.


STYRELSEN

19 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6-7 övriga ledamöter. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen kan, i händelse av många avhopp, själva tillsätta ledamöter som fyllnadsval fram tills nästa årsmöte.

20 § Firmateckning

Firmatecknare är en anställd vid Stockholms konstnärliga högskolas administrativa avdelning som utses på årsmöte. Firmatecknare har inte tillgång till studentkårens konton. Företrädare för föreningens konton är kassör och ev. vice kassör (som väljs enl. 15 §).


21 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen studentkårens beslutande organ och ansvarar för studentkårens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för studentkårens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen är skyldig att informera de nya studenterna vid Operahögskolan om studentkårens verksamhet, skyldigheter och rättigheter under första veckan av höstterminen.


22 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva styrelsen är närvarande antingen fysiskt eller på länk. För alla beslut krävs absolut majoritet i styrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
23 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Mötesordförande Mötessekreterare

___________________________________ _____________________________________

Stadgarna reviderade 2017 i enlighet med: Högskolelag (1992:1434), Högskoleförordning (1993:100) samt Studentkårsförordning (2009:769)

1

Beslut tas genom alternativ med flest antal röster.

2

Beslut tas med två tredjedelars röster av samtliga medlemmar (enl § 5).